Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z

Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska
Karta nauczyciela dodatek za

Karta nauczyciela dodatek za wyróżniającą pracę. Urlopu dla poratowania zdrowi. Od stycznia r. wczasy zdrowotny będzie przysługiwać wcześniej po latach

Z jakich przyczyn można

Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela. Wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków socjalnych. Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają

Komentarz do karty nauczyciela.

Komentarz do karty nauczyciela. Urlopów wypoczynkowych i upełnomocnień rodzicielskich w szkołach. dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie

Komentarz do karty nauczyciela. Urlopów wypoczynkowych i upełnomocnień rodzicielskich w szkołach. dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym również koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny - między innymi w ten sposób mają zmienić się reguły wypoczynku nauczycieli już od stycznia r. Kompendium informacji prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia przeważnie występujących problemów, m.in.

 • wymagań kwalifikacyjnych,
 • awansu zawodowego,
 • powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
 • wynagradzania i czasu pracy,
 • uprawnień socjalnych i urlopów,
 • uprawnień emerytalnych,
 • zjawiska mobbingu,
 • wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy czyli z pracy, chorób zawodowych,
 • szkoleń w zakresie bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
 • działalności socjalnej szkoły.

Kolejne komentarza zważa następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:
 • ustawę z dnia listopada r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. z r. poz. ) – usunięcie rozwiązań, jakie dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z tego powodu, że osiągnął on wiek emerytalny,
 • ustawę z dnia października r o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego również ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z r. poz. ) –uprawnienia dla nauczycieli przedszkoli,
 • ustawy z dnia maja r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy również niektórych innych ustaw (Dz. U. z r.,. poz. ) - nowe reguły udzielania urlopów macierzyńskim, dodatkowych macierzyńskich, urlopów na wymogach urlopu macierzyńskiego również dodatkowych urlopów na wymogach urlopu macierzyńskiego, oraz


 • ustawę z dnia maja r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z r., poz. ) – nabywanie prawa do trzynastki
  również nowe przepisy wykonawcze i orzecznictwo.

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej -letnim okresem pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) również wyróżniającą oceną pracy – będzie przysługiwał domieszka za wyróżniającą pracę – docelowo – w wysokości proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli rokrocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli przyjąć ten domieszka od września r., a w docelowej wysokości pierwszy raz będzie można go przyjąć od września r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie rokrocznie rosła). Nowy domieszka – domieszka za wyróżniającą pracę będzie stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego w powiązaniu z systemem wynagradzania. Ułatwieniem dla Czytelnika będzie spis wszystkich omawianych w publikacji zagadnień, skorowidz rzeczowy również ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych. Spis treści Wprowadzenie do wydania XIV Nowelizacja wynikająca z ustawy z dnia czerwca r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Nowelizacja wynikająca z ustawy z dnia sierpnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty również niektórych innych ustaw Artykuł problemowy do Karty Nauczyciela Rozdział . Postanowienia wstępne (art. –) Nauczanie religii przed r. a praca nauczycielska Ilość i typ szkół w zespole szkół Zespół szkół i szkoła jako pracodawca Status prawny wychowawców i nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Zatrudnianie od momentu stycznia r. pracowników publicznych placówek opiekuńczych i ośrodków adopcyjnych Rozdział . Obowiązki nauczycieli (art. –) Ocena pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami Nauczyciel z UE a wykonywanie pracy nauczyciela w Polsce Uprawnienia kontrolne rodziców względem nauczycieli w kwestii wycieczek i imprez kulturalnych Dyrektor szkoły pracodawcą Rozdział . Wymagania kwalifikacyjne (art. ) Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza Kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu Kwalifikacje osoby pełniącej funkcję kierowniczą Organy oceniające pracę dyrektora Niespełnienie wymogów kwalifikacyjnych w ubieganiu się o wyższy wielkość awansu zawodowego Wyższe wykształcenie a przepisy oświatowe Kierownik placówki opiekuńczo-wychowawczej Nauczyciel kontraktowy a nieobecność magisterium Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Staż adaptacyjny Brak wykształcenia wyższego Przygotowanie pedagogiczne Rozdział a. Awans zawodowy nauczycieli (art. a–i) Dokumentacja potrzebna do odbycia stażu Plan rozwoju zawodowego Obowiązki dyrektora w okresie odbywania stażu poprzez nauczyciela Obowiązki nauczyciela starającego się o tytuł nauczyciela kontraktowego Obowiązki nauczyciela starającego się o tytuł nauczyciela mianowanego Obowiązki nauczyciela starającego się o tytuł nauczyciela dyplomowego Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli starających się o rozwój zawodowy Charakter ustalenia długości stażu Były pracownik prawdziwy szkoły wyższej a wielkość nauczyciela mianowanego w kolegium pracowników służb społecznych Nauczyciel-ekspert Określenie wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela zawartych w akcie nadania stopnia awansu zawodowego Termin oceny spełnienia wymagań kwalifikacyjnych Nadzór kuratora oświaty nad pracą komisji kwalifikacyjnej Charakter prawny aktu nadania stopnia awansu zawodowego Zawartość aktu nadania stopnia zawodowego Odszkodowanie z tytułu naruszenia dóbr osobistych nauczyciela a ocena jego pracy dokonana w procesie awansu zawodowego Nadanie nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego a zatrudnienie na czas nieokreślony Nadanie nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu w Kolegium Nauczycielskim stopnia nauczyciela mianowanego Braki formalne we wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym Ocena pracy nauczyciela a trybunał Sąd pracy a testowanie postępowania szkoły przy dokonywaniu oceny nauczyciela Organ prowadzący nadający stopnie awansu zawodowego a stanowisko komisji kwalifikacyjnej Nauczyciel konsultant Doradca metodyczny Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty i jej zadania Rozdział . Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy (art. –) Zakres obowiązków nauczyciela pisemnie Plan nauczania Pensum godzinowe zajęć nauczyciela przedmiotu i nauczyciela-bibliotekarza Nauczyciel jako pracownik szkoły czyli zespołu szkół Dyskryminacja wskutek na wiek Zatrudnianie logopedy Charakter zatrudnienia Nawiązanie stosunku pracy a obowiązek informacyjny pracodawcy Wolne etaty a przywilej zatrudnienia Termin otrzymania umowy o pracę i jej sens Umowa na czas specjalny Umowa o pracę na okres próbny Nauczyciel mianowany a zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas specjalny Umowa-zlecenie a zatrudnienie nauczyciela Przekształcenie zatrudnienia nauczyciela mianowanego Ilość umów o pracę na czas specjalny Zastępstwo nieobecnego nauczyciela Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego a zmiana podstawy świadczenia pracy Skuteczność zawarcia umowy o pracę na czas specjalny Stosunek pracy z działaczem związkowym Odszkodowania za wykroczenie dóbr osobistych Państwowa Inspekcja Pracy a podważanie charakteru umów „Domniemanie” istnienia stosunku pracy Umowa cywilnoprawna dla nauczyciela Podstawa prawna świadczenia pracy jako sprawdzian doboru pracownika Przeniesienie w wcięcie nieczynny Przeniesienie w wcięcie nieczynny Termin przeniesienia w wcięcie nieczynny Pojęcie stanu nieczynnego po sierpnia r. Przeniesie w wcięcie nieczynny nauczycielki w ciąży Przeniesienie w wcięcie nieczynny a ponowne zatrudnienie Przeniesienie w wcięcie nieczynny a przywrócenie do pracy Nauczyciel zatrudniony na czas specjalny a przeniesienie w wcięcie nieczynny Urlop wychowawczy a przeniesienie w wcięcie nieczynny Informowanie nauczyciela o przejściu w wcięcie nieczynny Naruszenie procedury likwidacji szkoły a przeniesienie nauczyciela w wcięcie nieczynny Przeniesienie w wcięcie nieczynny członka związku zawodowego a wymóg konsultacji Przeniesienie w wcięcie nieczynny członka zarządu zakładowej organizacji związkowej bez zgody zarządu związku Przeniesienie w wcięcie nieczynny a przysługujące roszczenia Przeniesienie nauczyciela w wcięcie nieczynny w czasie choroby Przeniesienie w wcięcie nieczynny a zatrudnienie na zastępstwo Złożenie wniosku o przeniesienie w wcięcie nieczynny a działanie pod wpływem błędu odnośnie do prawa Wniosek nauczyciela o przeniesienie w wcięcie nieczynny Przeniesienie nauczyciela z jednej miejscowości do drugiej w toku tej samej placówki Rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy z upływem czasu a prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Termin rozwiązania stosunku pracy a nabycie prawa do emerytury Trudna sytuacja rodzinna a odwołanie się od wypowiedzenia stosunku pracy Przyczyna zwolnienia nauczyciela Choroba pracownika a skuteczność wypowiedzenia stosunku pracy Umowa o pracę na czas specjalny a wypowiedzenie stosunku pracy Wypowiedzenie umowy na czas specjalny Ochrona stosunku pracy w wieku przedemerytalnym Ochrona przedemerytalna nauczyciela Wypowiedzenie stosunku pracy z powodu częściowej likwidacji szkoły a zmniejszenie wymiaru zatrudnienia czyli uzupełnienie zatrudnienia w innej szkole Wypowiedzenie stosunku pracy a konsultacja z zakładową organizacją związkową Rozwiązanie stosunku pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego Kryteria doboru pracowników do zwolnienia a formalna przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy Reorganizacja systemu szkolnictwa a wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy Nauczyciel religii członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej a rozwiązanie stosunku pracy bez zgody zarządu Zmiana planu nauczania a wypowiedzenie umowy o pracę Zwolnienie nauczyciela mianowanego podczas urlopu dla poratowania zdrowia Zwolnienie nauczyciela z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego Roszczenia nauczyciela mianowanego w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy Odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora i rozwiązanie stosunku pracy ze szkołą Zmiany organizacyjne a rozwiązanie stosunku pracy Podważenie zasadności wypowiedzenia Zmiana warunków zatrudnienia dla nauczyciela kontraktowego Redukcja etatów Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji etatów a obowiązek poszukiwania godzin w innych szkołach na dopełnienie etatu Pierwszeństwo redukcji nauczycieli kontraktowych Zwolnienia grupowe a ochrona nauczycieli Zwolnienie grupowe w szkole Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży nauczycielki świadczącej pracę na podstawie mianowania Likwidacja szkoły Likwidacja szkoły a zwolnienie pracowników chronionych Pozytywna sąd kuratora oświaty w zakresie likwidacji szkoły Wymóg konsultacji zamiaru likwidacji szkoły ze związkami zawodowymi Opinia związków zawodowych przy likwidacji szkoły Powiadomienie związków zawodowych i rodziców o likwidacji szkoły Przywrócenie i reemigracja do pracy Negatywna ocena pracy a roszczenie o przywrócenie do pracy Przywrócenie do pracy a wynagrodzenie za czas pozostawania osoba bezrobotna Powrót do pracy po skorzystaniu z prawa do wcześniejszej emerytury a uznanie stopnia nauczyciela mianowanego Przywrócenie do pracy – nie jest celowe Uprawnienia nauczyciela zwolnionego niezgodnie z prawem Odprawy pieniężne Odprawa pieniężna a niezwłoczne przyjęcie pracy Przeniesienie do innej szkoły na własny wniosek a zwolnienie pieniężna Wysokość odprawy pieniężnej przy zwolnieniu z powodu redukcji etatów Zwolnienie nauczycieli niebędące zwolnieniem grupowym a odprawy pieniężne Częściowa likwidacja szkoły a odprawy pieniężne Brak środków na wypłatę odpraw pieniężnych a obowiązek powiatu Odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia a trwała niezdolność do pracy Uprawnienie do odprawy pieniężnej w przypadku trwałej niezdolności do uzyskiwania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy Naliczanie odprawy z tytułu likwidacji szkoły czyli stanowiska pracy Prawo do odprawy pieniężnej w związku z reorganizacją szkoły nie wyłącza prawa do odprawy rentowej Odprawa pieniężna dla mianowanego nauczyciela Badania okresowe Badania kontrolne i okresowe Zasadność skierowania na modus lekarskie Nieterminowe wykonanie kontrolnych badań lekarskich a zwolnienie z pracy Przeniesienie nauczyciela Pojęcie stanowiska w świetle art. ust. k.n. Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole Zgoda nauczyciela na pracę w innej szkole w celu uzupełnienia pensum Przeniesienie do innej szkoły na podstawie artykułów Karty Nauczyciela a zwolnienie pieniężna z tytułu likwidacji pracodawcy Przeniesienie do innej pracy w trybie Karty Nauczyciela a dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zwiększeniem obowiązkowego pensum zajęć dydaktycznych Przeniesienie nauczyciela mianowanego na jego wniosek do pracy w innej szkole a stosunek pracy w nowej szkole Przeniesienie nauczyciela na nienauczycielskie stanowisko Przeniesienie do pracy w innej szkole a rozwiązanie stosunku pracy Przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich wymogach a nieobecność stanowisk pracy Zatrudnienie w zespole szkół Przestępstwo z winy umyślnej Prawomocny wyrok za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej a stosunek pracy Prawomocny wyrok za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jako podstawa wygaśnięcia stosunku pracy Termin wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku popełnienia przestępstwa z winy umyślnej Kierowanie szkołą Kierowanie dwiema szkołami poprzez jedną osobę Dyrektor szkoły a komunalny pracownik samorządowy Wiceprezydent a wódz szkoły Tryb powierzenia obowiązków na stanowisku dyrektora szkoły Tryb odwołania z funkcji dyrektora szkoły Przyczyna odwołania dyrektora szkoły Kara za wykroczenie dyscypliny finansów publicznych Rozdział . Warunki pracy i wynagrodzenie (art. –) Wynagrodzenie Termin polecenia przelewu wynagrodzenia za pracę nauczyciela Wynagrodzenie nauczycieli, którzy ukończyli szkoły teologiczne Wynagrodzenie nauczycieli, którzy ukończyli szkoła wyższa zawodowe Obliczanie stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących zwiększone pensum Nieusprawiedliwiony dzień pracy a nadpłacone wynagrodzenie Potrącenie niedoboru z wynagrodzenia za pracę Potrącenia z wynagrodzenia Potrącenia z wynagrodzenia za pracę a suma wolna od potrąceń Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w wycieczkach szkolnych Niższe wynagrodzenie a dyskryminacja Obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe Dodatek stażowy z kilku szkół Pracownicy dydaktyczni OHP a postanowienia Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych Zasady wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego również wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w schroniskach dla nieletnich Przesłanki otrzymania dodatku motywacyjnego Swoboda organu prowadzącego przy ustalaniu wypłaty (dodatku motywacyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród) Choroba nauczyciela a prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe Zwiększenie liczby godzin zajęć od września r. Wymiar obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych a choroba nauczyciela Nauczyciele zwolnieni z obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych Limity godzin ponadwymiarowych Ewidencja obowiązkowych godzin zajęć pozalekcyjnych Zasady obniżania pensum dydaktycznego dla nauczycieli Opracowywanie sprawozdania nauczycieli w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli Konstytucyjność „ pensji” dla nauczycieli Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w roku szkolnym / Zarobki nauczycieli w r Dyrektor szkoły a ustalenie wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli Organ prowadzący a ustalanie regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli Analiza wydatków na wynagrodzenia a obowiązki organów prowadzących Zawyżenie wynagrodzenia zasadniczego a korektura błędu Rozwiązanie umowy o pracę a podwyżka z wyrównaniem Choroba dyrektora szkoły a zwiększenie wysokości dodatku funkcyjnego Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli a przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia Zgodność z Konstytucją RP różnicowania wysokości dodatków do wynagrodzenia nauczyciela Zasady odpłatności za posiłki spożywane poprzez nauczycieli w stołówkach szkolnych Zrekompensowanie nauczycielowi dnia wolnego od pracy Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora Zwrot wynagrodzenia za czas choroby za niezgodne z celem wykorzystanie zwolnienia lekarskiego Wynagrodzenie za czas choroby Zasady wynagradzania egzaminatorów Wychowawca przedszkolny a domieszka funkcyjny Dodatek za wysługę lat Reguły ustalania prawa do dodatku stażowego Wysokość pierwszego dodatku stażowego dla nauczyciela Dodatek motywacyjny dla nauczyciela Prawo do dodatkowego wynagrodzenia za egzaminowanie maturzystów Wymóg uzgadniania podwyżek ze związkami zawodowymi Wypłata wynagrodzenia mediatorowi przy sporach zbiorowych Prawo związku zawodowego do otrzymywania informacji na temat wysokości płac pracowników Zawieranie układów zbiorowych pracy na zasadach określonych w dziale XI kodeksu pracy Przyznanie dodatku motywacyjnego a sąd związków zawodowych Przyznanie nauczycielowi nagrody a nałożenie na dyrektora obowiązku uzyskiwania opinii związku zawodowego Udział w strajku a pobrane wynagrodzenie Wynagrodzenie za przepracowaną ilość miesiąca Odprawa pośmiertna – termin przyznania, reguły naliczania Rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy i przejścia na rentę z ZUS a prawo do dwóch odpraw pieniężnych Prawo nauczycieli do dodatku motywacyjnego a możliwości finansowe samorządu Prawo do dodatku funkcyjnego Pojęcie „podstawowego” i „dodatkowego” zatrudnienia a domieszka za wysługę lat Zwolnienie pracownika od pracy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej Bezpodstawne przyznanie dodatku do wynagrodzenia Wynagrodzenie głównej księgowej zatrudnionej w szkole Wynagrodzenie za gotowość do pracy Regulamin wynagradzania Uzgadnianie regulaminu Zmiana regulaminu a nieobecność konsensusu między organizacjami związkowymi Regulamin ustalany poprzez organ prowadzący a obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Regulamin a reguły cofania dodatku funkcyjnego Wymóg uzgodnienia ze związkami zawodowymi regulaminu a reprezentatywne organizacje związkowe Czas pracy/wymiar zajęć/godziny ponadwymiarowe Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej Rozliczanie czasu pracy nauczyciela udającego się z młodzieżą na kilkudniową wycieczkę Praca nauczyciela w godzinach nadliczbowych Zgoda dyrektora na zatrudnienie nauczyciela w większym wymiarze godzin dydaktycznych Okres realizowania pensum dydaktycznego Podjęcie dodatkowego zatrudnienia a zgoda dyrektora Obniżenie ilości zajęć dydaktycznych a pełnienie dodatkowych zajęć wychowawczych Uzupełnianie pensum zajęć dydaktycznych poprzez wykonywanie pracy w charakterze bibliotekarza Obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora szkoły Zwiększenie tygodniowego wymiaru czasu pracy psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych Placówki oświatowe, w których realizowana jest praca w porze nocnej Zajęcia wychowawcze prowadzone poprzez całą dobę a praca w porze nocnej Uprawnienia nauczyciela zatrudnionego w porze nocnej Czas pracy nauczycieli wspomagających Ilość godzin ponadwymiarowych dla dyrektora Wypowiedzenie pracy w godzinach ponadwymiarowych Ograniczenia w zatrudnieniu w godzinach ponadwymiarowych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze a godziny ponadwymiarowe Udział w egzaminie maturalnym a godziny ponadwymiarowe Zaliczanie do pensum godzin prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych Zajęcia wyrównawcze czyli konsultacje a dodatkowe wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych Pełnienie opieki nad młodzieżą w okresie ferii Obowiązywanie niepodanej do powszechnej wiedza uchwały rady dotyczącej udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowych wymiaru zajęć Udział nauczyciela w wycieczce szkolnej z uczniami Czas pracy rehabilitanta i rewalidanta Zatrudnienie w placówce nieferyjnej a udzielenie dnia wolnego z tytułu święta Opinia kuratorium oświaty w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły a odrębna sąd w zakresie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych Zmniejszenie wymiaru obowiązkowych zajęć Ustalanie czasu pracy pedagoga, psychologa, logopedy poprzez gminę Praca w świetlicy a wypracowywanie dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych Opieka nad dziećmi w dni wolne od nauki Zasiłek chorobowy i opiekuńczy Prawo do zasiłku opiekuńczego Prawo do % zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego Nabycie prawa do zasiłku chorobowego po przerwie w zatrudnieniu Nieprawidłowo naliczony zasiłek chorobowy a wniosek o pomoc Kontrola prawidłowości korzystania poprzez pracownika ze zwolnienia lekarskiego Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego a zmniejszenie zasiłku chorobowego Wystawianie poprzez szpital zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy „Wsteczne” zwolnienie lekarskie Akty ustawowe regulujące pozycję nauczyciela zatrudnionego poprzez różne kościoły Akt prawny regulujący pozycję nauczyciela zatrudnionego poprzez Kościół Prawosławny Akt prawny regulujący pozycję nauczyciela zatrudnionego poprzez Kościół Ewangelicko-Augsburski Nauczyciele zatrudnieni poprzez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego a przepisy Karty Nauczyciela Nauczyciel zatrudniony poprzez Kościół Polskokatolicki a ochrona wynikająca z artykułów Karty Nauczyciela Nauczyciel zatrudniony poprzez Kościół Ewangelicko-Metodystyczny a przepisy Karty Nauczyciela Nauczyciel zatrudniony poprzez Kościół Chrześcijan Baptystów a przepisy Karty Nauczyciela Nauczyciel zatrudniony poprzez Kościół Zielonoświątkowy Akt prawny regulujący pozycję nauczyciela zatrudnionego poprzez Kościół Starokatolicki Mariawitów Warunki pracy Praca w trudnych wymogach Prace realizowane w wymogach uciążliwych Rozdział . Nagrody i odznaczenia (art. –) Termin zyskania prawa do nagrody jubileuszowej Ochrona wynagrodzenia a zwolnienie emerytalna czyli nagroda jubileuszowa Nadpłata nagrody jubileuszowej Praca na roli a okres uprawniający do nagrody jubileuszowej Nauczanie religii w szkołach w latach – a prawo do dodatku za praktyki pracy czyli nagrody jubileuszowej Potrącenia za zobowiązania pracownika z nagrody jubileuszowej Okres uprawniający nauczyciela religii szkoły publicznej do nagrody jubileuszowej Naliczanie nagrody jubileuszowej Termin wypłacenia trzynastki Obliczanie trzynastki nauczycielowi Nauczyciele szkół niepublicznych a prawo do trzynastki Nienabycie prawa do nagrody rocznej Przebywanie na zwolnieniu lekarskim podczas półrocznego zatrudnienia a prawo do trzynastki Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na okres roku szkolnego / a prawo do trzynastki Umowa na zastępstwo a prawo do trzynastki Śmierć pracownika a wypłacenie trzynastki za rok ubiegły jego rodzinie Przeniesienie służbowe a wypłacenie trzynastki Trzynastka po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim Nieprzepracowanie w roku kalendarzowym co najmniej miesięcy a prawo do nagrody rocznej Uprawnienie do nadania nauczycielowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej Przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Samodzielne przyznawanie nagród poprzez dyrektora Konsultowanie z zakładowymi organizacjami związkowymi przyznania nauczycielowi nagrody Kryteria uprawniające nauczyciela do nagrody z funduszy MEN czyli kuratora oświaty Tryb ubiegania się o nagrodę dla nauczyciela z funduszy MEN czyli kuratora oświaty Rozdział . Uprawnienia socjalne i urlopy (art. –) Pozbawianie nauczyciela w drodze regulaminu prawa do dodatku mieszkaniowego i wiejskiego Status emeryta przy przejściu na rentę rodzinną po zmarłym małżonku Pełnienie obowiązków służbowych a ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych Zajmowanie mieszkań szkolnych Dodatek mieszkaniowy a zrzutka na ubezpieczenie społeczne Nauczyciel zatrudniony w szkole w wymiarze / etatu a prawo do zasiłku na zagospodarowanie Prawo do zasiłku na zagospodarowanie a wcześniejsze zatrudnienie w placówce niebędącej szkołą Prawo nauczyciela do ulgowych przejazdów PKP Ulgowe przejazdy dla przedszkolanek Uprawnienia nauczycieli skierowanych czyli delegowanych do pracy za granicą Urlopy Obliczanie wymiaru urlopu nauczyciela, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy Okres stanu nieczynnego a urlop wypoczynkowy nauczyciela Zatrudnienie nauczyciela w systemie feryjnym a urlop wypoczynkowy na żądanie Przejście na emeryturę a prawo nauczyciela do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do czasu zatrudnienia w danym roku Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego poprzez okres krótszy niż miesięcy a odpoczynek szkolne w organizacji pracy Przykład: Wymiar urlopu przysługujący nauczycielowi a rozwiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego Organ odpowiedzialny za udzielenie bezpłatnego urlopu dyrektorowi szkoły Zasady udzielania nauczycielowi urlopu bezpłatnego Wymiar i reguły otrzymania urlopu macierzyńskiego Urlop ojcowski Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski Zasady ubiegania się o urlop wychowawczy Wymiar urlopu nauczyciela w systemie feryjnym po powrocie z urlopu wychowawczego Prawo nauczyciela do urlopu szkoleniowego Choroba w czasie ferii letnich a prawo do tzw. urlopu uzupełniającego Uwzględnianie dodatku uzupełniającego, o którym wystąpienie w art. a ust. Karty Nauczyciela, przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela Termin wykorzystania poprzez pracowników administracji szkoły urlopów wypoczynkowych, do których nabyli oni prawo w roku Działalność socjalna szkoły Przedmiot aktywności socjalnej szkoły Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenie artykułów o aktywności socjalnej Dokumentacja aktywności socjalnej pracodawcy Fundusz społeczny Podmiot uzasadniony do korzystania z funduszu socjalnego szkoły Fundusz społeczny dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami Byli pracownicy szkoły – emeryci i renciści niebędący nauczycielami a prawo do świadczeń socjalnych ze szkoły Sposób naliczania funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli Naliczanie odpisu socjalnego dla nauczyciela-emeryta, który podjął pracę w trakcie roku szkolnego Sposób naliczania odpisu na fundusz społeczny dla nauczycieli Mechanizm naliczania funduszu socjalnego dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami Pomoc socjalna dla rodzin mających dzieci w przedszkolach czyli żłobkach Zasady gospodarowania funduszem socjalnym w szkole Finansowanie szkolnych imprez integracyjnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Emeryt uzasadniony do świadczeń socjalnych Różnicowanie wysokości dopłat do kolonii dzieci w zależności od stażu pracy ich rodzica w danej szkole Różnicowanie wysokości świadczeń socjalnych Wydatkowanie zfśs bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w szkole Możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia Komisji Socjalnej Prawo do świadczenia urlopowego w czasie niewykonywania pracy poprzez nauczyciela Bony towarowe o jednakowej wartości Prawo pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czyli wychowawczym do pomocy socjalnej Podanie poprzez nauczyciela w oświadczeniu o dochodach swoich i członków swojej rodziny nieprawdziwych informacji Rozdział a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. a) Budżet jednostek samorządu terytorialnego a środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli Cele, na jakie można przeznaczyć środki budżetowe Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Rozdział . Ochrona zdrowia (art. –) Służba bhp i niektóre uprawnienia pracowników Służba bhp w szkole Obowiązek konsultowania z pracownikami spraw bhp Sposób wybierania przedstawicieli załogi do konsultowania spraw bhp Komisja bhp w szkole – obowiązek utworzenia Strażak w szkole Nauczyciel a szkolenia w zakresie bhp Palacz centralnego ogrzewania w szkolnej kotłowni a dodatkowe uprawnienia Uprawnienie nauczyciela do zwolnienia ucznia z lekcji WF Ustalanie zasad pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej a uprawnienia organów samorządu Organ dokonujący podziału środków z funduszu zdrowotnego Nauczyciele uprawnieni do pomocy zdrowotnej Odpowiedzialność szkoły za szkodę wyrządzoną poprzez uczniów nauczycielowi Uprawnienia honorowego dawcy krwi wynikające z prawa pracy Pomoc zdrowotna dla działaczy związkowych oddelegowanych do pracy w strukturach ponadzakładowych związków zawodowych Profilaktyka i modus lekarskie Obowiązek szkoły zawarcia umowy z lekarzem profilaktykiem Termin przeprowadzania badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych Odmowa wykonania badań profilaktycznych Badania foniatryczne Badania lekarskie Utrata ważności profilaktycznych badań lekarskich a używanie z urlopu wypoczynkowego Treść skierowania na modus profilaktyczne Praca przy komputerze Ilość godzin pracy przy komputerze Okulary ochronne Zakres badań lekarskich nauczyciela wykorzystującego w pracy komputery Praca przy komputerze a dodatkowe przerwy w pracy Warunki bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe Ocena warunków pracy przy komputerze Urlop dla poratowania zdrowia Nauczyciel przeniesiony w wcięcie nieczynny a urlop dla poratowania zdrowia Nauczyciel zatrudniony w szkole prywatnej a prawo do urlopu dla poratowania zdrowia Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia a wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy z powodu zmniejszenia liczby oddziałów w szkole Płatny urlop dla poratowania zdrowia a zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć i pobieranie emerytury Nauczyciel wydalony z zawodu a urlop dla poratowania zdrowia Prawo do jednorazowego -letniego urlopu dla poratowania zdrowia Korzystanie z całorocznego urlopu dla poratowania zdrowia a zaległy urlop wypoczynkowy Urlop dla poratowania zdrowia i kontynuacja dodatkowego zatrudnienia a odwołanie z urlopu Odwołanie pracownika z urlopu a obowiązek podania przyczyny Zwolnienie nauczyciela po złożeniu wniosku o urlop dla poratowania zdrowia Prowadzenie aktywności gospodarczej poprzez nauczyciela a opłacanie składek poprzez szkołę w czasie pobytu nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia Skierowanie nauczyciela na urlop zdrowotny Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy Nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia a reorganizacja szkoły Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi a używanie z urlopu dla poratowania zdrowia Wypadki i choroby zawodowe Zgłoszenie choroby zawodowej Rodzaje chorób zawodowych Procedura ustalania choroby zawodowej Choroba zawodowa „typowa” dla nauczycieli i warunki jej stwierdzenia Druki niezbędne w procesie rozpoznawania choroby zawodowej Świadczenia przysługujące nauczycielowi a wypadek przy pracy czyli choroba zawodowa Wypadek w drodze do pracy czyli z pracy Ustalenie okoliczności i sporządzenie dokumentacji wypadków w drodze do pracy i z pracy Miejsce opublikowania wzoru karty wypadku w drodze do pracy czyli z pracy Ciężki wypadek ucznia Zawiadomienie o wypadku ucznia Skład zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku ucznia Zaznajomienie z treścią protokołu powypadkowego a jego doręczenie Podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu po dniu grudnia r. Wysokości wypłacanych poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy Wypoczynek i kolonie uczniów Ilość uczniów pod opieką wychowawcy w czasie kolonii Kierownik wycieczki Opiekun uczniów w czasie wycieczki i jego obowiązki Obowiązki kierownika wycieczki uczniów Zgłoszenie wypoczynku dzieci Kwalifikacje wychowawców na koloniach Obowiązki kierownika kolonii Obowiązki wychowawcy Obiekty kolonijne Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży Obowiązki szkoły w zakresie zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracy Prace remontowe w salach lekcyjnych w okresie nauki Zabezpieczenie schodów i klatki schodowej w szkole Okoliczności zawieszenia zajęć w szkole czyli niedopuszczenia do ich rozpoczęcia Apteczki w szkołach Udzielanie pierwszej pomocy Wyposażenie dzieci i młodzieży wykonujących pracę na rzecz szkoły Bezpieczeństwo uczniów w warsztatach i laboratoriach Instrukcja korzystania ze sprzętu sportowego w sali gimnastycznej Zakres obowiązków szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom Zasady eksploatacji kotłowni w obiektach oświatowych Przerwa wakacyjna a kontrola stanu technicznego obiektów szkoły Oświetlenie i temperatura w pomieszczeniach szkolnych Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej Podawanie wody mineralnej nauczycielowi w porze letniej Wydawanie ręczników i mydła nauczycielom Środki higieny osobistej przysługujące nauczycielom Pomieszczenia higienicznosanitarne zapewnione pracownikom poprzez szkołę Wyposażenia nauczyciela w materiały i przyrządy niezbędne do prowadzenia aktywności dydaktycznej Rozdział . Dzień Edukacji Narodowej (art. ) Dzień Edukacji Narodowej a dzień wolny od pracy Rozdział . Odpowiedzialność dyscyplinarna (art. –) Zasady nakładania kar porządkowych na nauczycieli Ukaranie nauczyciela karą dyscyplinarną a informowanie rady pedagogicznej Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli stażystów i kontraktowych Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu orzeczenia dyscyplinarnego Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli Wynagrodzenie za pracę w okresie zawieszenia nauczyciela Rozdział . Uprawnienia emerytalne (art. –) Prawo do emerytury nauczycielskiej Renta a przejście na emeryturę nauczycielską Uzyskanie prawa do emerytury a wiek nauczyciela Odmowna decyzja ZUS odnośnie do prawa do emerytury a przyjęcie pracy bez rozpatrzenia odwołania poprzez trybunał okręgowy– trybunał pracy i ubezpieczeń społecznych Kierowanie prywatną szkołą a emerytura nauczycielska Zatrudnienie w seminarium duchownym a nabycie prawa do emerytury nauczycielskiej Pracownicy związków zawodowych wykonujący prace wymagające kwalifikacji pedagogicznych a prawo do emerytury nauczycielskiej Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy a emerytura nauczycielska Wcześniejsza praca na roli a uprawnienia emerytalne Nauczanie w parafii a prawo do emerytury na podstawie artykułów Karty Nauczyciela Praca w charakterze katechety zatrudnionego poprzez parafię a okres pracy nauczyciela uprawniający do emerytury Nauczanie religii w parafii a praca nauczycielska w rozumieniu artykułów emerytalnych dotyczących nauczycieli Przejście nauczyciela do pracy w administracji państwowej a prawo do emerytury zgodne z przepisami Karty Nauczyciela Okres pracy jako nauczyciel teoretyczny a wliczenie tego czasu do -letniego okresu pracy w tzw. I kategorii zatrudnienia Okres pracy w wymogach szczególnych uprawniający do emerytury nauczycielskiej a okres urlopu wychowawczego Praca nauczycielska wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych a wliczenie jej do okresu zatrudnienia wymaganego dla uzyskania emerytury Nauczanie praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy-zlecenia a praca nauczycielska w rozumieniu artykułów emerytalnych dotyczących nauczycieli Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mającym prawo do emerytury Prawo do emerytury nauczycielskiej dla przedszkolanki Wcześniejsza emerytura Termin przejścia nauczyciela na wcześniejszą emeryturę Uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a mus rozwiązania stosunku pracy Otrzymanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy a prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej Minimalny rozmiar czasu pracy nauczyciela a zaliczenie do -letniego okresu zatrudnienia Rozwiązanie stosunku pracy ze szkołą a prawo do wcześniejszej emerytury Zatrudnienie nauczyciela poprzez szkołę czyli inną placówkę oświatową prowadzoną poprzez kościół czyli odmienny związek wyznaniowy a prawo do wcześniejszej emerytury Katecheci zatrudnieni w szkołach publicznych i innych placówkach oświatowych a prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej Nauczyciele szkół niepublicznych a prawo do wcześniejszej emerytury Nauczyciele „urlopowani” a prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie ustawy o związkach zawodowych Uprawnienia do wcześniejszej emerytury a nieprzepracowanie pełnych lat w zawodzie nauczyciela, lecz przepracowanie odpowiedniej kwota lat w zawodzie zaliczanym do I kategorii Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a pracownicy kuratorium Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a instruktorzy praktycznej nauki zawodu Świadczenie kompensacyjne Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach działających na podstawie ustawy z dnia października r. o postępowaniu w kwestiach nieletnich Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli zatrudnionych w administracji Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach oświatowo-wychowawczych również ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w specjalistycznych placówkach nadzoru Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, zatrudnionych w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi, ośrodkami kuratorskimi również szkołami przy zakładach karnych Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej Prawo do wcześniejszej emerytury a nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej Okres uprawniający do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a okres odbywania przeszkolenia wojskowego żaków w latach Okres uprawniający do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a urlop darmowy udzielony nauczycielowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych Okres pracy w szczególnych wymogach uprawniający do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej a okres choroby i urlopu dla poratowania zdrowia Praca nauczycielska wykonana w środku II Rzeczypospolitej przed dniem września r. a okres uprawniający do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej -letnie wykonywanie pracy nauczycielskiej uprawniające do wcześniejszej emerytury a praca na stanowisku trenera w klubie sportowym, do którego obowiązków należało tylko sportowe szkolenie dzieci i młodzieży -letni praktyki pracy nauczycielskiej a okres pracy nauczyciela za granicą uznany poprzez ZUS jako okres składkowy -letni okres pracy nauczycielskiej a okres urlopu macierzyńskiego -letni praktyki pracy nauczycielskiej a okres choroby Prawo do wcześniejszej emerytury po dniu stycznia r Podstawa wymiaru emerytury Rodzaj nagród wypłacanych nauczycielowi wliczanych do podstawy obliczania emerytury Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej a podstawa wymiaru emerytury Pojęcie „godzin ponadwymiarowych” Nagrody, o których wystąpienie w art. ust. k.n. (wliczane do podstawy naliczenia emerytury) Wliczanie trzynastki do podstawy wymiaru emerytury Wyżywienie podczas zatrudnienia w placówce oświatowo-wychowawczej a jego wartość przy obliczaniu wysokości emerytury Niewliczenie nieodpłatnego wyżywienia do podstawy emerytury a przeoczenie tego faktu poprzez ZUS Nagrody Ministra Edukacji Narodowej a świadczenie emerytalne -letni okres zatrudnienia a wliczanie studiów jako tzw. okresu nieskładkowego Odprawy Jednoczesne otrzymanie odprawy emerytalnej i odprawy w związku z likwidacją szkoły Podmiot uzasadniony do odprawy emerytalno-rentowej Popieranie emerytury i kontynuacja zatrudnienia nauczycielskiego a prawo do odprawy emerytalnej Okres pracy nauczycielskiej Trener zatrudniony w klubie sportowym i prowadzący zajęcia sportowe z dziećmi a zaliczenie tego czasu do okresu pracy nauczycielskiej Okres pracy nauczycielskiej a zatrudnienie w organizacjach politycznych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych Praca w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych a praca w szkolnictwie specjalnym Emerytury pomostowe Przepisy o emeryturach pomostowych a prawo nauczycieli do wcześniejszej emerytury Prawo do świadczeń kompensacyjnych w latach – Prawo do świadczeń kompensacyjnych po r. Ustanie prawa do świadczenia kompensacyjnego Okres urlopu dla poratowania zdrowia a prawo do świadczeń kompensacyjnych Praca w szkole wyższej a uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego Praca w ośrodkach szkolno-wychowawczych a prawo do świadczeń kompensacyjnych Praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej a prawo do świadczeń kompensacyjnych Status pracowniczy w dniu złożenia wniosku o emeryturę Prawo do emerytury nauczycielskiej wynikającej z Karty Nauczyciela w r. Kolejna praca „przy tablicy” a prawo do emerytury nauczycielskiej Rozdział a. Przepisy szczególne (art. a–d) Pojęcie mobbingu Mobbing a rozpatrywanie skarg pracowniczych poprzez inspektorów PIP Przekazywanie informacji pracownikom o mobbingu Zasady zatrudnienia dzieci do filmu Ustanowienie pełnomocnika procesowego poprzez burmistrza gminy w sprawie wytoczonej poprzez nauczyciela Pojęcie i uprawnienia społecznej kontroli pracy Uprawnienia w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ustawa z dnia stycznia r. – Karta Nauczyciela Ustawa z dnia lipca r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej również niektórych innych ustaw (wyciąg) Ustawa z dnia listopada r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (wyciąg) Ustawa z dnia października r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego również ustawy – Karta Nauczyciela (wyciąg) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia stycznia r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych poprzez jednostki samorządu terytorialnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia marca r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli również określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia czyli ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia marca r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego poprzez nauczycieli

Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska
For took: 20.596ms