Karta nauczyciela zmiany zasad wykorzystywania urlopu osób zajmujący

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki
Karta nauczyciela przemiany w

Karta nauczyciela przemiany w procedurze oceny pracy nauczyciela. Planowane przemiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na wysokość nauczyciela

Karta nauczyciela zmiany zasad

Karta nauczyciela zmiany zasad wykorzystywania urlopu poprzez dyrektora. Urlopu dla poratowania zdrowi. Od stycznia r. urlop zdrowotny będzie przysługiwać uprzednio

Teresa Konarska
Kup w naszym sklepie

Karta nauczyciela zmiany zasad wykorzystywania urlopu poprzez dyrektora. Urlopu dla poratowania zdrowi. Od stycznia r. urlop zdrowotny będzie przysługiwać uprzednio po latach pracy na pół etatu jednak tylko w związku z chorobą zawodową albo leczeniem uzdrowiskowym. Jest tylko jedna możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach. Kolejne wydanie komentarza uwzględnia następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:
- Ustawę z dnia marca r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela również niektórych innych ustaw – likwidacja tzw. godzin karcianych, zmiany trybu i zasad postępowania dyscyplinarnego; stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli; rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za pewne kategorie przestępstw;
- Ustawę z dnia lutego r. o zmianie ustawy o systemie oświaty również niektórych innych ustaw – dodano nowy art. a;
- Ustawę z dnia sierpnia r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – zapobieżenie pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych spod regulacji Karty Nauczyciela, włączywszy ich w struktury sądów okręgowych.

W komentarzu Karta nauczyciela ułatwieniem dla Czytelnika będzie spis wszystkich omawianych w publikacji zagadnień, skorowidz rzeczowy również ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.

Zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na liczne postulaty środowisk oświatowych i wyniki kontroli przeprowadzonej poprzez NIK. Chodzi o to, że po uzyskaniu awansu na nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel taki nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego powiązanego z awansem finansowym. Nowe rozwiązanie będzie motywować nauczycieli dyplomowanych do podnoszenia kompetencji zawodowych, co przełoży się na lepszą jakość pracy szkoły.

Artykuł jest streszczenie znajomości prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia zazwyczaj występujących problemów, m.in.:
- wymagań kwalifikacyjnych,
- awansu zawodowego,
- powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
- wynagradzania i czasu pracy,
- upełnomocnień socjalnych i urlopów,
- upełnomocnień emerytalnych,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zjawiska mobbingu,
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy albo z pracy, chorób zawodowych,
- szkoleń w zakresie bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
- aktywności socjalnej szkoły.

Teresa Konarska