Karta nauczyciela wakacje dla poratowania zdrowia. Wynagradzania naucz

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy
Jakie są zasady zatrudniania

Jakie są zasady zatrudniania nauczycieli. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli. Nauczyciele, którzy obecnie świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych albo w

Karta nauczyciela odniesienie stosunku

Karta nauczyciela odniesienie stosunku pracy z nauczycielem. możliwość podniesienia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Zmianie ulegną

Krzysztof Lisowski
Kup w naszym sklepie

Karta nauczyciela odniesienie stosunku pracy z nauczycielem. możliwość podniesienia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące wynagradzania osób niebędących nauczycielami, jakie są zatrudnianie do prowadzenia zajęć za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. ustawy - Prawo oświatowe. Ich wynagrodzenie ma być nie wyższe niż % kwoty bazowej. Organy prowadzące zyskają nową kompetencje do upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Upoważnienie to będzie wydawane w indywidualnych przypadkach. Artykuł do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy na rzecz kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty również wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się tematyką oświatową.
Artykuł stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Pisarze wyjątkowo dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, jakich stosowanie w praktyce powoduje niepewność interpretacyjne. Omówili również nowe rozwiązania ustawowe wprowadzane w kolejnych nowelizacjach Karty Nauczyciela.
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł zapoczątkować praktyki na następny wielkość awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w zależności od jakości pracy nauczyciela pozwoli na elastyczne, zindywidualizowane podejście do jego rozwoju zawodowego również będzie stanowić dodatkowy żywioł motywacyjny umożliwiający promowanie najlepszych w tym zawodzie.

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem również zaawansowanie zawodowy,
- warunki pracy również wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia nauczycieli,
- uprawnienia socjalne i urlopy, a również odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

Artykuł Karta nauczyciela zawiera sowity wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego również wojewódzkich trybunałów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela poprzez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w komentarzu znajduje się kompletny wykaz aktów wykonawczych do ustawy. Korzystanie z komentarza ułatwi gruntowny skorowidz rzeczowy.

Krzysztof Lisowski