Jaka jest rola związków zawodowych w karcie nauczyciela. Zatrudniani

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki
Karta nauczyciela odniesienie stosunku

Karta nauczyciela odniesienie stosunku pracy z nauczycielem. Urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach. dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop

Karta nauczyciela rozwiązanie stosunku

Karta nauczyciela rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. opcja zwiększenia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Zmianie ulegną

Agnieszka Kosiarz
Kup w naszym sklepie

Karta nauczyciela rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. opcja zwiększenia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Zmianie ulegną także przepisy dotyczące wynagradzania osób niebędących nauczycielami, jakie są zatrudnianie do prowadzenia zajęć za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. ustawy - Prawo oświatowe. Ich wynagrodzenie ma być nie wyższe niż % kwoty bazowej. Organy prowadzące zyskają nową kompetencje do upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Upoważnienie to będzie wydawane w indywidualnych przypadkach. Artykuł do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło informacji na rzecz kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty również wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową.
Artykuł stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Pisarze wyjątkowo dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne. Omówili także nowe rozwiązania ustawowe wprowadzane w kolejnych nowelizacjach Karty Nauczyciela.
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł zainicjować staż na następny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w zależności od jakości pracy nauczyciela pozwoli na elastyczne, zindywidualizowane ujęcie do jego rozwoju zawodowego również będzie stanowić dodatkowy żywioł motywacyjny umożliwiający promowanie najlepszych w tym zawodzie.

W komentarzu omówiono między innymi takie zagadnienia jak:
- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem również zaawansowanie zawodowy,
- warunki pracy również wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia nauczycieli,
- uprawnienia socjalne i urlopy, a także odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

Artykuł Karta nauczyciela zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego również wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w komentarzu znajduje się kompletny wykaz aktów wykonawczych do ustawy. Korzystanie z komentarza ułatwi skrupulatny skorowidz rzeczowy.

Agnieszka Kosiarz